Home ۱۳۹۶ آذر

تقدیر معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا کشور از امداد رسانی در حادثه زلزله استان کرمانشاه

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا کشور از امداد رسانی در حادثه زلزله استان کرمانشاه قدردانی کرد.

تقدیر فرماندار و اعضای شورای اسلامی دشتکار از مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان