Home ۱۳۹۶ آذر

تقدیر معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا کشور از امداد رسانی در حادثه زلزله استان کرمانشاه

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا کشور از امداد رسانی در حادثه زلزله استان کرمانشاه قدردانی کرد.

مدیرعامل شرکت آبفا سیرجان به عنوان فرمانده برتر بسیج ادارات این شهرستان معرفی شد