Home ۱۳۹۶ آذر

۴ دستگاه آنالیزور کیفی آب در مخازن شهرهای استان نصب شد

به منظور اندازه گیری پارمترهای کدورت، PH و کلر باقی مانده، ۴ دستگاه آنالیزور کیفی آب درمخازن شهرهای استان نصب شد.

با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار کرمان؛پروژه آبرسانی به شهر قلعه گنج افتتاح شد

تقدیر معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا کشور از امداد رسانی در حادثه زلزله استان کرمانشاه

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت آبفا کشور از امداد رسانی در حادثه زلزله استان کرمانشاه قدردانی کرد.

تقدیر فرماندار بم از مدیر امور آبفا این شهرستان