شناسایی ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز در منوجان/ بازسازی ۱۹ کیلومتر از شبکه فرسوده آب شهری

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان منوجان گفت: ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز در شهر منوجان شناسایی شده که اکنون ۲۰ مورد آن تبدیل به مجاز شده است.

با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار کرمان؛پروژه آبرسانی به شهر قلعه گنج افتتاح شد

حوادث شبکه آبرسانی در شهرستان کرمان بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت

حوادث شبکه آبرسانی در شهرستان کرمان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، بیش از ۴۶ درصد کاهش یافت.

با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار کرمان؛پروژه آبرسانی به شهر قلعه گنج افتتاح شد

رشد بیش از ۵۰ درصدی بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی شهرستان کرمان

بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی شهرستان کرمان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل ، بیش از ۵۰ درصد رشد یافت.

با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار کرمان؛پروژه آبرسانی به شهر قلعه گنج افتتاح شد