Home ۱۳۹۶ بهمن

بیش از ۲۳۰۰ فقره حوادث انشعابات و شبکه آبرسانی در شهرستان جیرفت رفع شد

طی ده ماه نخست سال جاری ،۲۳۰۷ فقره حوادث انشعابات و شبکه آبرسانی در شهرستان جیرفت رفع شد.

با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار کرمان؛پروژه آبرسانی به شهر قلعه گنج افتتاح شد

نزدیک به ۷۷۰ فقره حوادث انشعابات و شبکه آبرسانی در شهرستان بافت رفع شد

طی ده ماه نخست سال جاری ،۷۶۹ فقره حوادث انشعابات و شبکه آبرسانی در شهرستان بافت رفع شد.

با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار کرمان؛پروژه آبرسانی به شهر قلعه گنج افتتاح شد